Studly’s Forretningsbetingelser

1. Generelt

(www.studly.dk) er en online forbrugerservice, der ejes og drives af Studly med adressen Observatorievejen 2, 8000 Aarhus C, Danmark. Brugerbetingelserne gælder for alle Studly’s tjenester, herunder web-tjenesten studly.dk (herefter benævnt ”Web”). Det er en betingelse for brugen af Studly’s tjenester, at du accepterer brugerbetingelserne. I modsat fald kan du desværre ikke anvende Studly’s tjenester. Studly’s tjenester må kun anvendes af privatpersoner, som er 13 år gamle eller ældre.

For information om, hvorledes Studly behandler dine personoplysninger, henvises til Studly’s persondatapolitik.

2. Oprettelse af profil

For at anvende Studly’s tjenester skal du oprette en profil. Oprettelse af en profil kræver, at du angiver din e-mailadresse samt en adgangskode. Den profil, du opretter, er til dit eget personlige brug. For at få fuldt udbytte af alle funktioner i Studly’s tjenester kan du oplyse en række yderligere oplysninger om dig selv, som fx postnummer, antal personer i din husstand, alder og køn m.fl.

Ved oprettelse af en profil hos Studly skal du indtaste en personlig adgangskode, som til enhver tid skal behandles fortroligt. Du må aldrig gøre din adgangskode tilgængelig for andre.

3. Sikkerhed

Studly overholder til enhver tid minimum følgende sikkerhedskrav:

  • Al data, der kommunikeres frem og tilbage imellem Studly og din enhed, er krypteret. Det er derfor ikke muligt for udefrakommende at tilgå indholdet af datastrømmen imellem dig og Studly.
  • Studly’s personale tilgår aldrig dine specifikke transaktionsoplysninger uden dit samtykke. Dette kan fx være, hvis du har brug for support.
  • Kun enkelte autoriserede medarbejdere hos Studly har til brug for sikring af datakvalitet og fejlfinding adgang til produktionsdata uden samtykke.
  • Alle medarbejdere i Studly baggrundstjekkes før ansættelse.
  • Studly tager løbende back-up af alle data i Studly’s tjenester.
  • Studly anvender logning og registrerer bl.a., fra hvilke ip-adresser din profil tilgås, ligesom vi registrerer eventuelle fejlslagne forsøg på at logge på din profil.
  • Studly anvender tredjeparts scanning af Studly’s tjenester. Studly anvender et eksternt sikkerhedsfirma, som dagligt scanner Studly’s tjenester for eventuelle brister i sikkerheden. Hvis sikkerhedsfirmaet finder alvorlige sikkerhedsbrister, vil Studly blive gjort opmærksom på disse og efterfølgende have en kort udbedringstid.

Du er selv ansvarlig for hemmeligholdelse af din adgangskode.

I tilfælde af misbrug eller mistanke om misbrug af din adgangskode skal du straks meddele Studly herom ved at rette henvendelse til info@studly.dk. Hvis Studly mistænker misbrug af din profil, kan vi altid spærre din profil. Studly er i disse situationer uden ansvar over for dig eller tredjemand.

Studly anbefaler, at du som bruger opretholder en høj sikkerhedsstandard. Du bør:

  • Sørge for, at din adgangskode altid er tilpas sikker. Herunder bør koden indeholde specialtegn.
  • Altid sørge for at logge ud, når du er færdig med at bruge Studly’s tjenester, særligt hvis du har anvendt en offentlig computer.
  • Du bør aldrig give andre adgang til din kode.

4. Kommunikation mellem Studly og bruger

Studly kan løbende orientere dig om vigtige informationer fx om ændringer af disse betingelser via den e-mailadresse, du angiver i forbindelse med oprettelse af din profil. I forbindelse med et køb eller salg på Web kan Studly orientere dig herom på den mailadresse, du angiver med oprettelse af din profil. Studly’s henvendelser kan være baseret på oplysninger om dit forbrug. Du kan se mere om, hvordan Studly håndterer dine persondata i Studly’s persondatapolitik.

Studly sender dig løbende beskeder omkring dine bestillinger, medmindre du fravælger dette. Sådanne beskeder kan være forbrugsoversigter, bestillingsstatus, bedækningsbetingelser og lignende.

Med dit samtykke kan Studly sende nyhedsbreve, orienteringer om nye funktioner og andet materiale vedrørende Studly til din e-mailadresse. Med dit samtykke kan Studly sende dig oplysninger om særlige tilbud, som Studly kan give sine brugere mulighed for at anvende. Sådanne tilbud kan være baseret på oplysninger om dit forbrug. Se Studly’s persondatapolitik.

5. Rettigheder

Studly har samtlige rettigheder til sine tjenester, herunder Web og alt øvrigt materiale på Studly’s platforme. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, ophavsrettigheder, og ejendomsret til Studly’s tjenester. Du bevarer rettighederne til materiale, du lægger op på Studly’s tjenester, men giver Studly en ikke-eksklusiv brugsret til dette materiale, således at Studly kan levere sine tjenester til dig.

Som bruger får du en ikke-eksklusiv brugsret til Studly’s tjenester, herunder til Web. Studly kan til enhver tid tilbagekalde denne brugsret.

6. Drift

Studly søger til enhver tid at undgå fejl, mangler og driftsforstyrrelser på Web, men dette kan forekomme. Studly modtager gerne orientering om sådanne forhold og vil til enhver tid søge at afhjælpe sådanne snarest belejligt.

Studly foretager løbende vedligehold og opdateringer af Web. I forbindelse med vedligehold kan visse eller alle funktioner blive midlertidigt utilgængelige. I forbindelse med opdateringer kan en eller flere funktioner blive fjernet fra Studly’s tjenester.

Studly vil, i det omfang det er muligt, oplyse om forventede driftsforstyrrelser på forhånd, ligesom brugerne vil blive orienteret om eventuel fjernelse af funktioner, men er ikke forpligtet til dette.

Studly er ingenlunde ansvarlig over for sine brugere i tilfælde af fejl, mangler, driftsforstyrrelser eller fjernelse af funktionalitet.

7. Ophør

Hvis du er uenig i brugerbetingelserne eller af anden årsag ikke længere ønsker at anvende Studly, kan du til enhver tid slette din profil.

Studly kan til enhver tid og uden varsel suspendere eller opsige din aftale om brug af Studly’s tjenester og eventuelt slette din brugerprofil, f.eks. i tilfælde af uacceptabel brugeradfærd, forsøg på misbrug af andres konti, forsøg på at få adgang til andres data eller anden ulovlig eller uanstændig opførsel. Såfremt Studly suspenderer eller opsiger din aftale om brug af Studly’s tjenester, vil Studly rette henvendelse til dig via den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil hos Studly.

Ved sletning af din brugerprofil slettes eller anonymiseres alle de data, der er registreret på din brugerprofil i Studly permanent og kan ikke genskabes. Du kan ikke rette nogen former for krav mod Studly, såfremt din konto slettes.

8. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde et eller flere af de samtykker, du har afgivet over for Studly. Dette kan f.eks. være vedrørende markedsføringsmails, hentning af dine kontooplysninger eller lign. Tilbagekaldelse kan ske på Web, ligesom du kan tilbagekalde samtykke ved at kontakte info@studly.dk.

Såfremt du tilbagekalder et eller flere af dine samtykker, vil du stadig have adgang til din brugerprofil på Web, men visse funktioner vil dog eventuelt ikke være anvendelige.

9. Ansvar

Studly kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for din brug af Web, herunder, men ikke begrænset til, handlinger eller undladelser, som foretages på baggrund af oplysninger fra Web. Din brug af Web samt brug af den information, du kommer i besiddelse af ved brug af Web, er til enhver tid på eget ansvar og for egen risiko.

I de tilfælde, hvor Studly giver mulighed for, at brugerne får særlige tilbud fra tredjemand, kan Studly ikke gøres ansvarlig for eventuelle aftaler indgået af brugeren med tredjemand. Dette er alene et forhold mellem brugeren og sådan tredjemand.

Studly er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af aftalen, skade eller tab i tilfælde af force majeure, hvortil henregnes bl.a. virus- eller hackerangreb, nedbrud eller fejl i kommunikationssystemer, strømsvigt, underleverandørers force majeure samt andre uforudsete omstændigheder, som Studly ikke rimeligvis kunne forudse eller undgå.

Såfremt Studly uanset ovenstående måtte blive erstatningsansvarlig, kan Studly samlede erstatningsansvar over for en bruger aldrig overstige et beløb svarende til, hvad brugeren måtte have betalt til Studly for brugen af Studly’s tjenester inden for de seneste 12 måneder forud for kravets opståen og aldrig mere end DKK 50.000.

10. Ændringer

Studly kan til enhver tid og uden varsel ændre disse brugerbetingelser. Den seneste version findes altid på Web. Du orienteres om ændringer af betingelserne via den e-mailadresse, du har oplyst i din brugerprofil hos Studly. Såfremt du ikke accepterer de ændrede betingelser, kan du ikke længere benytte Web, og Studly er berettiget til at slette din profil.

11. Version

Disse betingelser er senest opdateret i Marts 2019 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Betingelserne er gældende, indtil nye betingelser udsendes.